Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 28. 3. 2013

Z 1774 Obytná zástavba v areálu mrazíren v Sedlci

 • Číslo změny: Z 1774
 • Městská část: Praha 6, Suchdol
 • Katastrální území: Sedlec
 • Zařazení do vlny: I. vlna celoměstsky významných změn - bez konceptu
 • Stav projednávání: zastaveno
 • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, narušení systému ekologické stability, rozšíření zastavitelného území, narušení chráněných území či přírodního parku
 • Plošný rozsah (v m2): 160470,8
 • Popis změny:

  Změna funkčního využití ploch, z funkcí všeobecně smíšené /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/, louky a pastviny /NL/ a louky a pastviny /NL/ (výhledově čistě obytné /OB/, všeobecně smíšené /SV/ a parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/) na plochy čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/ a zeleň městská a krajinná /ZMK/ a vložení překryvného značení pro funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy – veřejné vybavení /VV/.

 • Čísla parcel: areál bývalých mrazíren při ulicích V Sedlci – Přerušená a navazující území JZ podél železniční tratě a ul. Kamýcké
 • Úřední důvod změny:

  Zklidnění území, vybudování nové obytné zástavby.

 • Skutečný důvod změny:

  Rozsáhlý developerský projekt zčásti na ploše bývalých mrazíren, zčásti na okolních plochách.

 • Úpravy během projednávání: Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor dopravy MHMP (doporučuje zvážit realizaci obyt. výstavby vzhledem k předpokládaným negativ. vlivům dopravy). Se změnou nesouhlasí 12 fyzických a 1 právnická osoba, Arnika a Ústav pro ekopolitiku (procesní důvody, nesouhlas se závěry VVURÚ, požadavky na řešení dopravní a veřejné infrastrukturu, snížení navržených kódů). Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních důvodů (pořizování nového ÚP). Komisí Rady hl.m.Prahy pro územní plán a jeho změny je změna doporučena k neschválení.
 • Další informace:

  arnika.org/obytna-zastavba-v-sedlci