Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 29. 3. 2014

Z 2832/00 Systémová změna územního plánování

  • Číslo změny: Z 2832
  • Městská část: celé území Prahy
  • Katastrální území: celé území Prahy
  • Předmět úpravy: míra využití území
  • Zařazení do vlny: IV. vlna celoměstsky významných změn
  • Stav projednávání: zadání
  • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, narušení systému ekologické stability, zábor zemědělské půdy, stavba v záplavové oblasti, rušení veřejného vybavení, rušení veřejného prostranství, nárůst automobilové dopravy, rozšíření zastavitelného území, narušení chráněných území či přírodního parku, zásah do zahrádkových kolonií či zahrad, narušení panoramatu Prahy
  • Popis změny: Změna bude obsahovat úpravy textové části, týkající se následujících problémových okruhů, bez dopadu do grafické části územního plánu (s výjimkou vymezení výškové regulace ve výkrese č. 4). Změna uvede textovou část výroku přiměřeným způsobem do souladu s platnou legislativou při zachování struktury s ohledem na to, že územní plán vznikl za platnosti zákona č. 50/1976 Sb., a prověří možnost zahrnout doposud směrné části územního plánu do závazné části. Kromě níže uvedených základních změn lze navrhnout úpravy nad rámec uvedeného, pokud logicky vyplývají z těchto změn, za podmínky jejich řádného zdůvodnění.
  • Úřední důvod změny: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/T%5CZ2832_text.htm