Přehled zpráv emailem
Telefon
20. 2. 2018 aktualizováno 20. 2. 2018

Novinka v územním plánování: Zrychlený proces pořizování změn

Napsala

 

Od 1. 1. 2018 (účinnost novely stavebního zákona) se budou ve větině případů pořizovat změny územního plánu ve zrychleném režimu. Pro účast veřejnosti je to citelný zásah a bude třeba, aby občané věnovali novým změnám, které se dějí v jejich okolí, zvýšenou pozornost.

Zkrácený režim upravuje § 55a - § 55b stavebního zákona. V totmo režimu lze pořídit změny, které nemají variantní řešení (to má málokterá z projednávaných změn). Ve zkráceném režimu se bude pořizovat i aktualizace územního plánu i zásad územního rozvoje, pokud tyto splní podmínku, že neobsahují varianty řešení.

Jak se tedy změny ve zrychleném procesu pořizují a jak se účastní veřejnost? Poté, co bude zastupitelstvem schválena zpráva o uplatňování územního plánu, nebo co zastupitelé rozhodnou o pořízení změny územního plánu pořizované bez návaznosti na aktualizaci územního plánu, zpracuje se rovnou návrh změny.  V rozhodnutí zastupitelů musí být výslovně uvedeno, že se změna bude pořizovat ve zkráceném režimu.

 

Pro změny, u kterých už bylo schváleno jejich pořízení, zkrácený režim uplatnit nelze. Jedná se o nově zahájené změny.

 

Návrh se zveřejní (popř. i s vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a SEA) a nařídí se veřejné projednání. Stanoviska dotčených orgánů a příp. požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí jsou součástí návrhu na pořízení změny ú)zemního plánu (resp. se tyto orgány vyjadřují k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu).  Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání je možné uplatnit námitky a připomínky. Znamená to, že na zmocnění zástupce veřejnosti mají občané méně času – neexistuje první verze návrhu ani zadání a připravit se lze jen na základě schválení návrhu na změnu, který bude muset být obsáhlejší než dnes - mj. obsahuje obsah návrhu změny. Vše se musí odehrát ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu a informace o datu konání veřejného projednání (leda by úřad stanovil pozdější den veřejného projednání).

Uplatněním námitek a připomínek k návrhu a případnou účastí na veřejném projednání participace občanů končí.

Návrh následně schvalují zastupitelé, kteří také současně rozhodnou o podaných námitkách. Proti změně územního plánu lze také podat žalobu do 1 roku od okamžiku, kdy nabyla účinnosti. Změna se také doručuje veřejnou vyhláškou. Po 15 dnech od jejího zveřejnění proto obvykle nabývá účinnosti.

 

O procesu územního plánování, posuzování vlivů a územním řízení po novele stavebního zákona a dalších zákonů chystáme v Arnice nové publikace, které vyjdou na jaře 2018.

 

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 3354 krát