Přehled zpráv emailem
Telefon
16. 7. 2018 aktualizováno 16. 7. 2018

Spolky mohou žádat, aby je úřady informovaly i o přípravě závazných stanovisek

Napsala

 

Díky spolku Zelené Roztyly Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že spolky mají právo na to, aby je úřady informovaly o nejen o zahajovaných správních řízeních, ale i o "zamýšlených zásazích", tedy i o vydání takových závazných stanovisek, kterými mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

 

Jak podat žádost o informování po novele stavebního zákona se dozvíte zde.

 

V odpovědi ministerstva na stížnost spolku se uvádí:

 

"Ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. zakládá spolku právo být předem informován o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, pokud o tom u příslušného orgánu státní správy spolek požádá. V zákoně č. 114/1992 Sb. není pojem zamýšlené zásahy definován. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě zastává názor, že jako zamýšlený zásah je potřeba chápat v podstatě jakýkoliv zásah, který se zájmů na ochraně přírody a krajiny může dotknout, s výjimkou případů, které jsou zákonem č. 114/1992 Sb. nebo jiným zákonem výslovně z informační povinnosti orgánů ochrany přírody vyloučeny (např. § 90 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). MŽP, OVSS I po konzultaci s legislativním odborem Ministerstva životního prostředí došlo k závěru, že spolky v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb. mají právo na informaci o vydávání závazného stanoviska, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, byť se jedná o podkladový dokument pro jiné správní řízení, ve kterém bude vydáno  meritorní rozhodnutí. Účelem předmětného oprávnění je poskytnout spolkům v souladu s principem předběžné opatrnosti prostor včas zareagovat na zamýšlený zásah a jeho důsledky v „řízení o vydání“ závazného stanoviska, nabídnout orgánům ochrany přírody podklady či aktuální nformace o daném stavu přírody, nebo případně pomocí dalších legálních mechanismů zabránit zásahu, který by mohl vést k nevratnému oškození přírody a krajiny. Z tohoto důvodu je nanejvýš žádoucí, aby se spolkům dostala informace o „zamýšleném zásahu“ co nejdříve, a je primárně povinností orgánů ochrany přírody, aby i v součinnosti s veřejností hájily zájmy ochrany přírody a krajiny (viz ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Tedy Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě zastává názor, že orgány ochrany přírody by měly spolky informovat rovněž o vydávání závazných stanovisek. MŽP, OVSS I je přesvědčeno, že informování spolků není omezeno jen na správní řízení (v úzkém smyslu), při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, ale uplatní se i u jiných procesních postupů, v nichž jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem, jak je výše uvedeno.

Na podporu širšího výkladu ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb. lze uvést, že toto ustanovení vychází z Aarhuské úmluvy, ze které je patrné, že správní orgány by měly veřejnosti umožnit, co nejširší účast v dané oblasti ochrany přírody a krajiny. Z výše uvedeného tak vyplývá, že odkaz spolku na stanovisko legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ze dne 8. 10. 2007, č. j. 67069/ENV/07; 3720/410/07, ve kterém je uvedeno, že „zamýšlenými zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., mohou být záměry, k nimž je orgánem ochrany přírody vydáno závazné stanovisko dle § 149 správního řádu“, je opodstatněný."

 

Celý text od ministerstva je dostupný zde.

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 512 krát