Přehled zpráv emailem
Telefon

Klimatizace

3 1 19dfd

Každé větší město se potýká s celou řadou problémů způsobených změnami klimatu. Projevy jsou různorodé – může jít o zničující vedro, dlouhá období sucha, nedostatečné zasakování srážek nebo povodně. Dopady těchto jevů jsou různé – samozřejmě je nejvíce pocítíme přímo na sobě – například horkem trpí naše zdraví, ale je nutné všímat si i vlivů na přírodu a v dlouhodobém horizontu se nutně objeví dopady na bezpečnost, ekonomiku a tím i na společnost jako celek.

 

Proč řešit pražské klima

Pro Prahu, stejně jako jiná velká města, je typickým jevem tzv. tepelný ostrov. Ten je způsobený příliš hustou zástavbou, užíváním nevhodných materiálů na fasády domů, na silnice i chodníky.  Jinou příčinou je rozsáhlé kácení dřevin a zcela nedostatečná péče o stromy, které v městském prostředí žijí za mnohem těžších podmínek než v přírodě. Jiným podobným neduhem, je přebujelá individuální doprava nebo naprosto nedostatečné využívání odpadních a srážkových vod.

Soutěž

V minulých letech jsme organizovali soutěže nejlepších adaptačních opatření v Praze. Nepředávali jsme význačné ceny, ani diplomy. Chceme, aby se o zajímavých nápadech a o možnosti zlepšit svoje okolí dozvědělo co nejvíce Pražanů. Zájem byl poměrně velký, podívejte se, jaká opatření v soutěži bodovala...

Co se dá udělat? rokytka 0f25b 6c133

Právě nyní se celá Česká republika i jednotlivá města začínají zamýšlet nad tím, jak zmírnit dopady klimatických změn. Také Praha se přidala k metropolím, které musí dopady klimatických změn řešit. Vypracovala svoji Strategii adaptace na klimatickou změnu, kterou nyní musí implementovat do svých závazných regulativů, jako jsou územní plán a další. Prosazovat cíle vytyčené Strategií adaptace je nyní havním úkolem metropole. Myslet je ale třeba i na zásadní omezení produkce skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, které přispívají ke změně klimatu. O to by se Praha měla pokusit v rámci opatření souvisejících s vyhlášením stavu klimatické nouze.

Naše publikace

Opatření S - XXL!

 

 

 

 

 

 

 

mzp c4b04

ogo pha 4bce7

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a Hlavního města Prahy a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí nebo Hlavního města Prahy.