Přehled zpráv emailem
Telefon

Nový plán

tancici dum 5b70c"Vraťme se ale k základní myšlence monády pro celek. Imploze architektury může, a má, v tomto smyslu znamenat především koncentraci pozitivní energie do menšího prostoru, starost o krajinu města, aktivaci chráněných území, sebeuvědomění si síly města, důraz na jeho rozvoj a ve výsledku vznik skutečné metropole. Imploze může být impulzem pro Prahu jedenadvacátého století." (Duch plánu)

 

"Chápejme proto, při vší pokoře, architekturu jako výsostný veřejný zájem.“ (Koncept odůvodnění)

 

Co je Metropolitní plán

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je jen "krycí název" pro tento dokument. Proto by Metropolitní plán měl splňovat všechny podmínky, které jsou kladené na obyčejný územní plán. Není možné, aby si Praha určila svoje vlastní pravidla. Naopak - zastupitelé mohou schválit jen takový plán, o kterém si budou jisti, že je v souladu se zákonem.

Kdo připravuje Metropolitní plán

Metropolitní plán pořizuje magistrát Prahy. Úředníci sami ale nemohou napsat celý návrh. To má na starost Kancelář Metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje.  IPR by měl fungovat jen jako dodavatel návrhu a měl by respektovat požadavky, které vůči němu město uplatní. To se však v praxi neděje a IPR pod vedením architekta Romana Kouckého nerespektuje požadavky, které jsou na něho kladeny.

Kde se na Metropolitní plán podívat

Návrh Metropolitního plánu ve verzi 3.3 (zveřejněno na podzim 2017), stejně jako jeho předchozí verze, jsou dostupné na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje. Najdete zda jak textovou část návrhu, kde jsou informace o tom, jak se bude členit území Prahy (na zastavitelné a nezastavitelné lokality, na lokality produkční, obytné, rekreační, stabilizované nebo transformační).

Jak se v Metropolitním plánu orientovat

Orientovat se v Metropolitním plánu není snadné. Přináší nové názvy pražských lokalit, nové mapové podklady, nové regulace. Dobrou zprávou je, že je dostupný v digitální podobě, a proto v něm může každý poměrně snadno najít základní informace o místě, které ho zajímá.

Podklady pro územní plán

Územní plán vychází z celé řady podkladů a další analýzy nebo strategie by měl zavádět do praxe. Mezi ty nejdůležitější patří územně analytické podklady. Tvůrci ale mohou (a měli by) vycházet z řady jiných analýz a strategií. V případě Prahy ale celá řada těchto podkaldů vznikla až po schválení zadání Metropolitního plánu, včetně tak důležitého dokumentu jako je Strategický plán. Proto není z Metropolitního plánu vůbec jasné, kam má Praha vlastně směřovat.

Naše publikace

Metropolitní plán ve světle judikatury

Ochrana veřejného zájmu v Metropoltiním plánu

Mohou se lidé zapojit do přípravy územního plánu?

Mají politici právo zasahovat do přípravy územního plánu?

Chceme se aktivně podílet na konečné podobě Metropolitního plánu!

Dvouúrovňovost územního plánu v Praze