Přehled zpráv emailem
Telefon

7 klíčů k udržitelnému plánování Prahy

 

1. Respektovat strategické dokumenty a schválit progresivní územní plán


Praha má mnoho velmi kvalitních rozvojových dokumentů, především Strategický plán nebo Strategii adaptace na změny klimatu, do jejichž tvorby bylo vloženo velké množství peněz a úsilí. Tyto strategie se musí vždy promítnout do skutečného rozhodování o městě. Obdobně musí být plně respektovány celorepublikové strategické dokumenty.
Praha musí zpracovat nový územní plán vycházející ze strategických dokumentů a důsledně jej uplatňovat. Pro citlivé části města je nutné pořídit územní studie a především závazné regulační plány a projednávat je s veřejností.

 

2. Spolupracovat s městskými částmi


Při rozhodování o podobě města, o výstavbě a o záměrech, které výrazně ovlivní městskou část, je nutné brát vážně názor místních zastupitelů.

 

3. Rozhodovat transparentně a demokraticky a spolupracovat s komunitou


Naslouchat obyvatelům Prahy a důsledně vyvažovat veřejný a soukromý zájem při rozhodování o výstavbě, využití budov i veřejného prostoru. Usilovat o to, aby byla metropole především příjemným místem k životu. Občané mají často relevantní názor na to, jak by jejich čtvrť měla vypadat. Praha musí zveřejňovat veškeré dokumenty, zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů
a rozhodovat transparentně.

 

4. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení – developer platí


Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby (univerzitní kampus, koncertní sál apod.), podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Infrastrukturu, zejména dopravní, nestavět na úkor lidí. Na výstavby infrastruktury se musí vždy podílet developeři v rámci svého podnikání.

 

5. Chránit historické centrum


Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní historické panorama, které je součástí světového dědictví UNESCO. Chránit bydlení v centru a zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.

 

6. Zastavit bujení města do krajiny


Zastavit rozrůstání města do krajiny, rozumně a koncepčně využít území brownfields v širším centru, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště. Zároveň vytvořit předpoklady pro zdravý rozvoj okrajových částí Prahy.

 

7. Adaptovat Prahu na změnu klimatu a chránit zeleň


Praha musí upravit Pražské stavební předpisy a při realizaci nové výstavby uplatňovat požadavky na adaptační opatření jakými jsou zelené střechy, fasády, správné nakládání se srážkovými vodami. I jinde ve městě musí dojít k realizaci potřebných kroků k adaptaci Prahy na změnu klimatu. Praha musí zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky i menší zelené plochy bez zvláštního ochranného statusu a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady. Dbát na vzájemné propojování zelených ploch a respektovat územní systém ekologické stability (ÚSES).

 

 

 

Přečtěte si celou publikaci Jaká bude Praha? 7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města.