Přehled zpráv emailem
Telefon

Praha sobě

 Praha sobě má volební program pro Prahu dostupný zde. (Nejedná se o klasicky sstrukturovaný program.)

 

Udržitelný rozvoj

 

Zrevidujeme pravidla pro využívání břehů a náplavek Vltavy a jejich přítoků s důrazem na čistotu, prioritu pěších, napojení na veřejnou dopravu, podporu drobných barů a kaváren. Rozšíříme tak prostory pro rekreaci u řek a říček a podpoříme jejich smysluplné komerční využití. Budeme dbát na dodržování pravidel.

Prověříme možnosti úpravy břehu a dna Vltavy, případně na ni zkušebně umístíme plovoucí bazény: u Císařské louky, Malé Strany, pod Vyšehradem, na Štvanici. Rozšíříme tak prostory pro rekreaci u řeky v centru města.

Dáme prioritu již probíhajícím nebo připravovaným rekonstrukcím velkých pražských náměstí: Václavského, Karlova a Senovážného. Dostanou tak podobu odpovídající významu hlavního města a potřebám jeho obyvatel. Současně prověříme a upravíme neutěšená prostranství na sídlištích. I drobné změny budou znamenat velké zlepšení.

Zařídíme, aby již existující pravidla pro investory a městské části byla právně vymahatelná: například lépe přístupné nástupní ostrůvky pro tramvaje, rozumná výška novostaveb, dostupnější přechody. Usnadníme tak investorům novou výstavbu stanovením jasných pravidel a dosáhneme kvalitního veřejného prostoru v nových projektech.

Zavedeme projekt systematické revitalizace sídlišť, posílíme péči o čistotu a zeleň na jejich území a přestaneme s nekoncepčním zastavováním jejich volných ploch. Zlepšíme tak životní prostředí pro stovky tisíc Pražanů.

Změníme způsob plánování výstavby tak, aby nákladná výstavba městské infrastruktury byla provázána s koncepčními úpravami jejího okolí. Nelze například postavit stanici MHD doprostřed pole a čekat, jak se s tím město samo vyrovná, jako tomu bylo v minulosti. Pomůžeme tak smysluplnému rozvoji města a rozvoji kvality veřejného prostoru.

Podpoříme novou výstavbu a zastavování brownfieldů. Prosazením jasných a vymahatelných pravidel změníme dnešní situaci, kdy se odvažují investovat do výstavby pouze velké developerské firmy, které se naučily v pražském systému fungovat.

Stanovíme jasné nároky při jednání s investory o nové výstavbě: minimální počet obchodů, spolupráce na dostupnosti školek, škol, domovů pro seniory a osoby s postižením a další. Současné postupy svou nejasností brání nové výstavbě a vytváří prostor pro korupci. Pomůžeme tak rozvoji živého města pro všechny a nové bytové výstavbě.

Jasnou změnou pravidel přestaneme s povolováním výstavby obchodních center, která jsou napojena pouze na automobilovou dopravu a zvláštní autobusové linky. Pomůžeme tak jejich dopravní dostupnosti, snížíme dopravní zátěž a přispějeme k organickému rozvoji města.

Ve spolupráci s urbanisty vytvoříme pozemkovou strategii hl.města Prahy.

 

Životní prostředí

 

Změníme způsob plánování zastávek, mostů, tramvajových tratí a dalších staveb infrastruktury tak, aby lépe zapadaly do města. Místo tmavých podchodů a bariér chceme zeleň, návaznost na pěší trasy, drobné obchody a další prvky živého veřejného prostoru. Dnes se tak často neděje, například při rekonstrukci tramvajové trati do Modřan nebo v případě nádraží Praha-Libeň.

Rozšíříme programy zapojování obyvatel do raných fází změn náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství. Především se zaměříme na prostory na sílištích. Předejdeme tak včas chybám v projektech a budeme vytvářet město, které lépe vyhovuje potřebám jeho obyvatel.
Zahájíme projekt citlivé obnovy Olšanských hřbitovů jako důstojného místa odpočinku a příležitosti ke ztišení v centru města.

Zavedeme, aby se městské organizace, včetně například školních jídelen, při nakládání s odpadem řídily touto posloupností: 1) prevence 2) minimalizace 3) recyklace 4) energetické využití 5) skládkování. Při povolování akcí ve veřejném prostoru budeme vyžadovat použití systému vratných kelímků. Půjdeme tak příkladem v hospodaření s ohledem na životní prostředí.

Dnes je správa zeleně a parků často organizována z kanceláří odborů životního prostředí či TSK a práce je občas neefektivně zadávaná ve veřejných zakázkách. Vytvoříme přehled městské zeleně, vyjasníme majetkové vztahy a zavedeme funkce zahradníků a správců. Bez větších nákladů tak zkvalitníme a systematizujeme péči o zeleň. Městské části dostanou dostatečné finance na to, aby se staraly o zeleň v ulicích na svém území.

Vytvoříme strategii nakládání s dešťovou vodou, začneme ji zadržovat ve městě místo vypouštění do kanalizace. Zlepšíme tak klima v parných letních měsících, ušetříme za provoz čističky odpadních vod a pomůžeme životnímu prostředí.

Dáme prioritu výsadbě nové zeleně a stromů v ulicích a zakládání nových vodních ploch nejen pro zpříjemnění životního prostředí, ale i jako přípravu na klimatické změny a stále parnější léta.

Vytvoříme systém podpory komunitních zahrádek a zahrádkářských kolonií jako systému poloveřejné zeleně. Pomůžeme tak rozvoji životního prostředí.

V případě vyhlášení smogové situace podpoříme kvůli psychologickému dopadu hromadnou dopravu zcela zdarma.
Budeme vyžadovat uplatnění postihů automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic. Až za 70 % emisí pevných částic může pouze 5-10 % neukázněných řidičů.

 

 

Veřejná správa

 

Zkrátíme termíny magistrátu při vyřizování odvolání. Dáme dostatek peněz na takové ohodnocení pracovníků stavebních úřadů, že přitáhneme dostatený počet kvalifikovaných lidí. Zřídíme nová oddělení pro potřebnou agendu.

Zastavíme prodej zbylých bytů v majetku města, pronajmeme ty neobsazené a celý systém zefektivníme a zpřehledníme. Kromě příjmu z pronájmů tak pomůžeme běžným i chudým lidem ke slušnému bydlení za rozumnou cenu. Další byty budeme cílevědomě přikupovat a zasmluvňovat ve smlouvách o spolupráci s investory. Vytvoříme tak systém městského dostupného nájemního bydlení.

Dnes je program chytrého města především marketingovým trikem a nástrojem pro přerozdělování peněz. Zrevidujeme tento program podle inspirace ze zahraničí, aby v něm šlo o lepší hospodaření s majetkem a šetrnost k životnímu prostředí.

Začneme využívat prázdných budov v majetku města k podpoře vzniku kreativních a inovativních center v Praze, v nichž se propojuje byznys s kulturou, výzkumem a inovacemi. V úvahu přichází Colloredo Mansfeldský palác, Clam Gallasův palác, Radniční domy na Malém náměstí 6–12, Kafkův dům na náměstí Franze Kafky 24, Desfourský palác a Fuchsova kavárna na Štvanici. S tímto majetkem budeme aktivně pracovat a využijeme jej jako nenákladnou podporu kreativity a živé kultury.

Vytvoříme přehledný návod, jak uspět ve výběrovém řízení a při podávání grantů. Rozdělování financí tak bude více určeno schopností připravit dobrý projekt než schopností vyplnit formuláře.

Zmapujeme a srozumitelným způsobem zveřejníme informace o majetku města a jeho podřízených organizacích: o stavbách, pozemcích, majetkových podílech, financích atd. Vytvoříme přehledný web a budeme vydávat výroční zprávy s informacemi o využití majetku a jeho hodnotě. Vytvoříme tak tlak na jeho smysluplné využití, otevřeme dveře novým nápadům, předejdeme korupci a zefektivníme péči o majetek.

Praha má dnes na různých bankovních účtech přes 40 miliard korun. Identifikujeme, jaká část z nich by měla být k dispozici na běžných účtech pro zajištění chodu města i v případě nenadálých události. Zbytek budeme profesionálně spravovat v investičním portfoliu podléhajícím etickým a profesním standardům. Zefektivníme tak správu městských financí.

Pokud město ani ve spolupráci s městskými částmi nenalezne využití pro vlastní majetek, který není vhodný pro pronájem, zahájíme jeho prodej. Jde zpravidla o takový majetek, který není klíčový pro správu města a zachování veřejného zájmu. Umožníme tak Praze soustředit se na vykonávání základních funkcí veřejné správy a předejdeme korupci.

Městské části dnes často šetří každou korunu a ne vždy tak mohou hospodařit efektivně. Změníme způsob přerozdělování peněz tak, aby toto omezení zmizelo. Vyřeší to jeden a půl miliardy ročně. Přenecháme tak větší rozhodovací pravomoci těm, kdo o místních problémech a potřebách mají vědět nejvíce.

Magistrát si dnes své sídlo pronajímá. Zasadíme se o jeho přesun do vlastních prostor, kde budeme před stavbou na zelené louce preferovat využití více historických objektů, pro které investice z veřejných peněz mohou znamenat navrácení života.

Vytvoříme jednotný systém koordinace servisních organizací a kulturních institucí: Technické správy komunikací, Pražské informační služby, IPR, DPP, PT, PRE, PPAS a dalších; a zapojíme do něj i městské části. Zajistíme tak lepší propojení jejich aktivit, například tak, aby se jeden chodník zbytečně nerozkopával několikrát krátce po sobě nebo aby lístky do různých kulturních institucí bylo možné koupit na jednom místě, a ušetříme peníze na správě města.

 

 

Dostupné bydlení

 

Se zohledněním připomínek Pražanů, městských částí a města dopracujeme Metropolitní plán a vyrovnáme se s problémem s předvídatelností zástavby. Tím vytvoříme stabilní prostředí pro investory a podpoříme novou výstavbu.

Zavedeme zkušební projekty nových forem výstavby bytů: spolupráci s nekomerčními developery, různé formy družstevního bydlení, svépomocnou výstavbu. Pomůžeme tak lepší dostupnosti bydlení v Praze.

Zkrátíme termíny magistrátu při vyřizování odvolání. Dáme dostatek peněz na takové ohodnocení pracovníků stavebních úřadů, že přitáhneme dostatený počet kvalifikovaných lidí. Zřídíme nová oddělení pro potřebnou agendu.

Zastavíme prodej zbylých bytů v majetku města, pronajmeme ty neobsazené a celý systém zefektivníme a zpřehledníme. Kromě příjmu z pronájmů tak pomůžeme běžným i chudým lidem ke slušnému bydlení za rozumnou cenu. Další byty budeme cílevědomě přikupovat a zasmluvňovat ve smlouvách o spolupráci s investory. Vytvoříme tak systém městského dostupného nájemního bydlení.

Zavedeme zkušební projekty nových forem výstavby bytů: spolupráci s nekomerčními developery, různé formy družstevního bydlení, svépomocnou výstavbu. Pomůžeme tak lepší dostupnosti bydlení v Praze.

Stanovíme jasné nároky na podíl dostupných a sociálních bytů v nové výstavbě v celé Praze. Předejdeme tak vzniku chudých čtvrtí, zachováme pestrost města a pomůžeme méně majetným lidem k bydlení.

Rozšíření celoměstského fondu sociálního bydlení.

 

 

Participace

 

Rozšíříme programy zapojování obyvatel do raných fází změn náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství. Především se zaměříme na prostory na sílištích. Předejdeme tak včas chybám v projektech a budeme vytvářet město, které lépe vyhovuje potřebám jeho obyvatel.