Přehled zpráv emailem
Telefon

Zelení

 Zelení mají volební program pro Prahu dostupný zde

 

Udržitelný rozvoj

Budeme požadovat zapracování našich požadavků do Metropolitního plánu. Zajistíme finanční podporu pro kulturní a komunitní aktivity v městských částech, včetně těch okrajových.

 

Zasadíme se o lepší koordinaci města, městských částí i státní správy při přípravě rozvojových projektů na stávajících brownfieldech. Vyčleníme k tomu na úrovni hlavního města Prahy potřebné kapacity. Budeme podporovat i na úrovni městských částí projednávání rozvojových záměrů s veřejností a uzavírání plánovacích smluv s developery tak, aby nová výstavba ve městě přinášela hmatatelná pozitiva i pro stávající obyvatele.

 

Sídliště musí být vnímána jako dobrá adresa. Nabídneme řešení pro rozvoj sídlišť z šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let, aby v těchto lokalitách došlo ke zlepšení kvality života. Zejména podpoříme společensko-kulturní život a možnosti trávení volného času přímo na sídlištích. Učiníme konec chátrání budov. Budeme aktivně pracovat na vymáhání oprav soukromých domů jejich vlastníky, a to až k možnosti vyvlastnění po prokazatelné nečinnosti viditelně nesměřující k nápravě. Příkladem takových neblahých situací jsou nádraží Vyšehrad, Palác Svět a další. Připravíme plán pro prázdné budovy v Praze a navrhneme jejich využití pro nejvhodnější účel. Některé z nich lze využít i pro bydlení a jejich využití může omezit vylidňování centra. Podporujeme dostupné bydlení pro mladé, a to zejména formou startovacích bytů, aby byla výše nájemného snesitelná i pro sociálně slabší a rodiny s dětmi. Pro seniory navrhneme ústupové bydlení, aby nemuseli odcházet mimo Prahu.

 

Životní prostředí

Zasadíme se o ochranu a rozvoj městských parků, vnitrobloků, komunitních zahrádek, zahrádkářských kolonií a vodních ploch. Budeme pokračovat ve výkupu a scelování zeleně a vodních ploch do vlastnictví Prahy. Nabízením dopravních alternativ budeme usilovat o další snižování dopravní zátěže. Přijmeme účinný regulační řád proti smogu a další opatření k omezování imisí z dopravy, jako jsou mobilní kontroly emisí, zavedení nízkoemisních zón a větší regulace emisí z lodní dopravy. Receptem proti přehřívání města při vlnách letních veder je voda a zeleň – Praha potřebuje více pítek a vodních chladicích prvků. Budeme podporovat retenci a využití dešťové vody k zavlažení města. Vytvoříme strategii nakládání s dešťovou vodou a ušetříme za provoz čističky odpadních vod. Připravíme studii odtokových poměrů a decentralizovanými opatřeními snížíme odtok dešťové vody kanalizací. Budeme podporovat vsakovací povrchy, malé poldry či zelené střechy. Zřídíme pro Prahu pozici hlavního vodohospodáře, který bude zajišťovat koordinaci městské koncepce nakládání s dešťovými vodami a realizaci opatření v městských částech. Budeme podporovat stavbu biotopových koupališť. Zasadíme se o to, aby se v Praze stavělo chytře, vznikalo co nejméně odpadu a zlepšila se dostupnost třídění, včetně bioodpadu a kovových odpadů. Podpoříme kompostování a omezování zbytečných plastových obalů. Budeme požadovat, aby instituce zřizované městem šly v tomto příkladem.

 

Pořádně uklidíme v systému péče o zeleň v Praze. Dnes je správa zeleně a parků roztříštěná, často je organizována z kanceláří odborů životního prostředí a práce se zadává neefektivně ve veřejných zakázkách. Vytvoříme přehled městské zeleně, vyjasníme majetkové vztahy a zavedeme funkce zahradníků a správců zeleně. Bez větších nákladů tak zkvalitníme a systematizujeme péči o zeleň. Vytvoříme chybějící důsledný systém pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Jasně stanovíme prostranství pro volný pohyb psů – „psí louky“. Zasadíme se o to, aby péče o místní komunikace, chodníky a veřejná prostranství včetně zelených ploch přešla do správy městských částí. Ty mají lepší přehled o stavu a potřebách údržby než magistrátní instituce nebo Technická správa komunikací.

 

Veřejná správa

Zlepšíme úroveň informačních a komunikačních technologií hlavního města Prahy a přímo řízených organizací. Chceme úřad plně dostupný online, uživatelsky přátelštější, rychlejší a levnější. Podpoříme programy zvyšování digitální gramotnosti v knihovnách, školách, domech dětí a mládeže, úřadech a dalších veřejně dostupných místech. Podpoříme digitální opatření vedoucí k posílení otevřené a oboustranné komunikace mezi školou, dítětem, rodičem a volnočasovou institucí včetně zavádění komunitně orientovaných elektronických služeb. Zajistíme, aby při zavádění a dalším rozvoji digitalizace hlavního města Prahy bylo vždy dbáno na kyberbezpečnost, ochranu soukromí a mezigenerační vzdělávací programy a komunitní učení. Prosadíme nový magistrátní web s vysokou uživatelskou přívětivostí a snadnou orientací. Součástí bude online objednávání na úřad, rezervační systém a monitoring obsazenosti přepážek či zjednodušené webové stránky pro seniory. Zpřístupníme úřad neslyšícím. Koncept Smart Cities budeme prosazovat pouze v rámci modulárních a udržitelných řešení. Chytrá města musí být především zelená města. Prosadíme chytrou odpadovou politiku, která bude prostřednictvím moderních technologií a osvěty předcházet vzniku odpadů.

 

Dostupné bydlení

Budeme vykupovat nemovitosti ve prospěch Prahy tak, abychom mohli scelovat majetek ve vlastnictví hlavního města, a to především u objektů, kde jsme většinovými vlastníky. Tím odblokujeme rozvoj mnoha budov v centru a zefektivníme správu budov. Odmítáme další privatizaci bytového fondu. Město Praha potřebuje držet vlastnictví zbylých bytů a dále stavět sedm až deset tisíc bytů ročně, a to různých velikostí bytových jednotek, aby se mohlo aktivně podílet na trhu s bydlením. Právě výstavbou obecního bydlení za dostupnou cenu ovlivníme vývoj cen. Prosadíme také více peněz do oprav obecního bytového fondu, po vzoru Mnichova budeme po developerech požadovat poskytnutí části bytového fondu městu pro obecní účely. Tím zároveň naplníme plán proti gentrifikaci a za zachování sociální diverzity města.

 

Praha potřebuje dobré učitele, zdravotníky a další profese ve veřejných službách. Navrhneme možnost zvýhodněných nájmů v obecních bytech pro potřebné profese tak, abychom kompenzovali vyšší životní náklady v hlavním městě. Pomůžeme městským částem s rekonstrukcemi bytů v jejich majetku. Ve spolupráci s městskými částmi a společenstvími vlastníků jednotek budeme podporovat podnikání v prostorách sídlištních domů. Díky tomu bude dostupná hustá síť obchodů se základními i specializovanými potřebami.

 

Participace

Budeme podporovat nové participační přístupy i občanské aktivity napříč městem. Připravíme plán pro rozvoj sídlišť a zřídíme na úrovni města koordinátora pro jeho naplňování. Změnou Statutu hl. m. Prahy prosadíme, aby se nejen vedení městských částí, ale i jejich zastupitelstva podílela na strategickém a územním rozvoji městských částí.

 

Zveřejníme rozklikávací rozpočet a Prahu ještě více zapojíme do iniciativy CityVizor. Zasadíme se o spolurozhodování občanů na celopražské úrovni (možnosti řešit takto sociální problémy, územní rozvoj, „problematickou“ mládež, výtvarné soutěže, například mapa rizikových přechodů pro chodce a křižovatek – open mapa s možností zasílat nové připomínky).