10 klíčů k udržitelnému plánování Prahy

 

 

1. Respektovat strategické dokumenty


Praha má mnoho velmi kvalitních rozvojových dokumentů, především Strategický plán nebo Strategii adaptace na změny klimatu, do jejichž tvorby bylo vloženo mnoho peněz a úsilí. Tyto strategie se musí vždy promítnout do skutečného rozhodování o městě. Obdobně musí být plně respektovány celorepublikové strategické dokumenty.

 

2. Schválit progresivní územní plán


Praha musí zpracovat nový územní plán vycházející ze strategických dokumentů a důsledně jej uplatňovat. Pro citlivé části města je nutné pořídit územní studie a především závazné regulační plány a projednávat je s veřejností.

 

3. Spolupracovat s městskými částmi


Při rozhodování o podobě města, o výstavbě a o záměrech, které výrazně ovlivní městskou část, brát vážně názor místních zastupitelů.

 

4. Spolupracovat s komunitou

Naslouchat obyvatelům Prahy a důsledně vyvažovat veřejný a soukromý zájem při rozhodování o výstavbě, využití budov i veřejného prostoru. Usilovat o to, aby byla metropole především příjemným místem k životu. Občané mají často relevantní názor na to, jak by jejich čtvrť měla vypadat.

 

5. Rozhodovat transparentně a demokraticky

Zveřejňovat veškeré dokumenty, zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů a rozhodovat transparentně.

 

6. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení – developer platí

Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby (univerzitní kampus, koncertní sál apod.), podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Infrastrukturu, zejména dopravní, nestavět na úkor lidí. Na výstavby infrastruktury se musí vždy podílet developeři v rámci svého podnikání.

 

7. Chránit historické centrum

Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní historické panorama, které je součástí světového dědictví UNESCO. Chránit bydlení v centru a zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.

 

8. Zastavit bujení města do krajiny

Zastavit rozrůstání města do krajiny, rozumně a koncepčně využít území brownfields v širším centru, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště. Zároveň vytvořit předpoklady pro zdravý rozvoj také okrajových částí Prahy.

 

9. Chránit a rozšiřovat zeleň

Zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky i menší zelené plochy bez zvláštního ochranného statusu a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady. Dbát na vzájemné propojování zelených ploch a respektovat Územní systém ekologické stability (ÚSES).

 

10. Adaptovat Prahu na změnu klimatu

Praha musí upravit Pražské stavební předpisy a při realizaci nové výstavby uplatňovat požadavky na adaptační opatření jako jsou zelené střechy, fasády, správné nakládání se srážkovými vodami. I jinde ve městě musí dojít k realizaci potřebných kroků k adaptaci Prahy na změnu klimatu.